Search form

1 โครินธ์ 6:2

2หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​กา ว่า​คน​ของ​พระเจ้า​จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​คน​ใน​โลก จาอั้น ถ้า​หมู่​ต้าน​จะ​เป๋น​ผู้​ตัดสิน​คน​ใน​โลก​นี้ แล้ว​เป๋น​จาใด​เถิง​ตัดสิน​เรื่อง​หน้อยๆ จาอี้​บ่ได้