Search form

1 โครินธ์ 6:7

7แต๊ๆ แล้ว เมื่อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ถ้อย​เป๋น​ความ​กั๋น​ก็​แสดง​ว่า​จิต​วิญญาณ​หมู่​ต้าน​ก็​ก๊าน​แล้ว เยียะ​หยัง​บ่ยอม​หื้อ​เขา​เยียะ​ผิด​ต่อ​ต้าน​เหีย กาว่า​ยอม​หื้อ​เขา​โก๋ง​เหีย​เลย​บ่ดี​กว่า​กา