Search form

1 โครินธ์ 7:22

22ย้อน​ว่า​ใผ​ตี้​เป๋น​ขี้ข้า ต๋อน​ตี้​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ฮ้อง​มา เขา​ก็​ก๋าย​เป๋น​คน​มี​อิสระ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​คน​ตี้​มี​อิสระ​อยู่​แล้ว ต๋อน​ตี้​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ฮ้อง​มา เขา​ก็​ก๋าย​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​พระคริสต์