Search form

1 โครินธ์ 7:28

28ถ้า​จะ​แต่งงาน​ก็​บ่ได้​เยียะ​ผิด​อะหยัง ถ้า​แม่ญิง​ตี้​ยัง​บ่ได้​แต่งงาน​จะ​แต่งงาน ก็​บ่ได้​เยียะ​ผิด​เหมือน​กั๋น แต่​คน​ตี้​แต่งงาน​แล้ว ก็​จะ​มี​ปั๋ญหา​สะป๊ะ​สะเป้ด ข้าพเจ้า​บ่อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ปะ​ปั๋ญหา​หมู่​นี้