Search form

1 โครินธ์ 7:32

32ข้าพเจ้า​บ่อยาก​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ห่วง​อะหยัง ป้อจาย​ตี้​บ่ได้​แต่งงาน​ก็​จะ​เอา​ใจ๋​ใส่​กับ​ก๋าน​งาน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เปื้อ​จะ​เยียะ​หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ปอใจ๋