Search form

1 โครินธ์ 7:5

5ควร​ตี้​จะ​มี​เพศ​สัมพันธ์​กั๋น​ต๋าม​ปกติ นอกจาก​ตึง​สอง​จะ​ตกลง​กั๋น​สัก​หว่าง​นึ่ง เปื้อ​จะ​ถวาย​ตั๋ว​ใน​ก๋าน​อธิษฐาน แล้ว​ก้อย​ปิ๊ก​มา​อยู่​ฮ่วม​กั๋น​แหม เปื้อ​ต้าน​จะ​ได้​บ่ถูก​ซาต๋าน​ล่อลวง​หื้อ​เยียะ​ผิด​ย้อน​ต้าน​อด​บ่ได้