Search form

1 โครินธ์ 8:12

12เมื่อ​ต้าน​ได้​เยียะ​บาป​ต่อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​จาอี้ กับ​เยียะ​หื้อ​จิต​สำนึก​ของ​เขา​ตี้​อ่อนแอ​ใน​ความ​เจื้อ​ต้อง​เสีย​ไป ต้าน​ก็​ได้​เยียะ​บาป​ต่อ​พระคริสต์​ตวย