Search form

1 โครินธ์ 8:7

7แต่​บ่ใจ้​กู้​คน​ตี้​มี​ความ​ฮู้​จาอี้ บาง​คน​ตี้​เกย​นับถือ​ฮูป​เคารพ เมื่อ​เขา​กิ๋น​ของกิ๋น​ตี้​เกย​เอา​ไป​ปู่จา​ฮูป​เคารพ เขา​ก็​ยัง​กึ๊ด​ว่า​เป๋น​ของกิ๋น​ตี้​ปู่จา​ฮูป​เคารพ​ตี้​มี​จีวิต​แต๊ๆ จิต​สำนึก​ของ​เขา​ยัง​อ่อนแอ​อยู่ เขา​เลย​ฮู้สึก​ว่า​เขา​เป๋น​มลทิน​ตี้​ไป​กิ๋น​ของกิ๋น​จาอั้น