Search form

1 โครินธ์ 9

สิทธิ์​ของ​เฮา​ตี้​เป๋น​อัครทูต

1ข้าพเจ้า​มี​อิสระ​แล้ว​บ่ใจ้​กา ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต​บ่ใจ้​กา ข้าพเจ้า​หัน​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​เฮา​แล้ว​บ่ใจ้​กา กับ​หมู่​ต้าน​มา​เป๋น​ผู้เจื้อ​ก็​ย้อน​ก๋าน​งาน​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตี้​เยียะ​ผ่าน​ตาง​ข้าพเจ้า​บ่ใจ้​กา 2เถิงแม้​ว่า​คน​อื่น​บ่ยอมฮับ​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต แต่​หมู่​ต้าน​ยอมฮับ​ข้าพเจ้า​แน่ๆ ย้อน​ว่า​จีวิต​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​หลักฐาน​ว่า​ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

3ถ้า​มี​ใผ​สอบสวน ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ตอบ​เขา​จาอี้ คือ 4เฮา​บ่มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​ฮับ​ข้าว​ฮับ​น้ำ​จาก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​กา 5เฮา​มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​ปา​เมีย​ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ไป​หั้น​ไป​นี่​ตวย เหมือน​อย่าง​อัครทูต​คน​อื่นๆ ตึง​น้องๆ ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​อย่าง​เปโตร​บ่ใจ้​กา 6กาว่า​มี​ก้า​ข้าพเจ้า​กับ​บารนาบัส​เต้าอั้น ตี้​ต้อง​เยียะ​ก๋าน​เปื้อ​หา​เลี้ยง​ตั๋วเก่า 7มี​ทหาร​ตี้​ไหน​พ่อง​จ่าย​ก้าจ้าง​หื้อ​ตั๋ว​เก่า มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เยียะ​สวน​องุ่น​แล้ว​บ่กิ๋น​องุ่น​ใน​สวน​ของ​ตั๋ว กับ​มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​แล้ว​บ่กิ๋น​นม​แกะ​ตี้​ตั๋ว​เลี้ยง

8ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​ก็​มี​หื้อ​หัน​ใน​จีวิต​ประจ๋ำ​วัน​ของ​แต่​ละ​คน บท​บัญญัติ​ก็​มี​เขียน​เถิง​เรื่อง​จาอี้​ไว้​บ่ใจ้​กา 9ย้อน​ใน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​มี​เขียน​ไว้​ว่า “บ่ดี​เอา​ตะกร้อ​คอบ​ปาก​งัว​ตี้​ก่ำลัง​นวด​ข้าว​อยู่” หมายความ​ว่า​พระเจ้า​เป๋น​ห่วง​งัว​กา 10ตี้​พระองค์​บอก​จาอั้น​ก็​เปื้อ​เฮา​บ่ใจ้​กา กำ​เขียน​นั้น​ก็​เขียน​ไว้​เปื้อ​เฮา​นั้น​เนาะ ย้อน​ตึง​คน​ไถ​นา​กับ​คน​นวด​ข้าว เยียะ​ไป ก็​หวัง​ว่า​จะ​ได้ฮับ​ส่วน​แบ่ง​จาก​ก๋าน​เก็บ​เกี่ยว 11ถ้า​เฮา​หว่าน​สิ่ง​ดีๆ ตาง​จิตวิญญาณ​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน แล้ว​เฮา​จะ​เก็บเกี่ยว​ของ​กิ๋น​ของ​ใจ๊​จาก​ต้าน​บ่ได้​กา 12จาอั้น ถ้า​คน​อื่น​ยัง​มี​สิทธิ์​ได้ฮับ​ผล​ประโยชน์​จาก​หมู่​ต้าน เฮา​ก็​มี​สิทธิ์​นัก​เหลือ​นั้น​แหม​บ่ใจ้​กา

แต่​เฮา​บ่เกย​ใจ๊​สิทธิ์​นี้​เน่อ เฮา​ยอม​ทน​กู้​อย่าง​เปื้อ​เฮา​จะ​ได้​บ่ไป​ขัดขวาง​ข่าวดี​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์ 13ต้าน​ฮู้​แล้ว​บ่ใจ้​กา​ว่า หมู่​ตี้​เยียะ​ก๋าน​ใน​พระวิหาร​ก็​ได้​กิ๋น​ของกิ๋น​จาก​พระวิหาร กับ​คน​ตี้​ฮับใจ๊​ตี้​แต้น​ปู่จา​ก็​ได้ฮับ​ส่วน​แบ่ง​จาก​เครื่อง​ปู่จา​บน​แต้น​นั้น​ตวย 14ก็​เป๋น​อย่าง​เดียว​กั๋น องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​สั่ง​ว่า คน​ตี้​บอก​ข่าวดี​ก็​สมควร​ได้ฮับ​ก๋าน​เลี้ยง​จีวิต​จาก​คน​ตี้​ได้ฮับ​ประโยชน์​จาก​ข่าวดี​นั้น

15แต่​ข้าพเจ้า​บ่ได้​ใจ๊​สิทธิ์​หมู่​นี้ กับ​ข้าพเจ้า​ก็​บ่ได้​เขียน​จาอี้​เปื้อ​หื้อ​เขา​เยียะ​จาอั้น​กับ​ข้าพเจ้า หื้อ​ข้าพเจ้า​ต๋าย​เหีย​ดี​เหลือ​ตี้​จะ​หื้อ​ใผ​เอา​ความ​ภูมิใจ๋​ของ​ข้าพเจ้า​ไป 16แม้แต่​เมื่อ​ข้าพเจ้า​บอก​ข่าวดี ข้าพเจ้า​ก็​บ่ได้​อวด​ใน​เรื่อง​นี้ ย้อน​ว่า​เป๋น​หน้าตี้​ของ​ข้าพเจ้า​ตี้​จะ​ต้อง​บอก ถ้า​บ่บอก ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​ข้าพเจ้า 17ถ้า​ข้าพเจ้า​เต๋มใจ๋​ตี้​จะ​บอก​ข่าวดี ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ได้ฮับ​รางวัล แต่​ถ้า​บ่เต๋มใจ๋ ข้าพเจ้า​ก็​เยียะ​ไป​ต๋าม​หน้าตี้​ตี้​ได้ฮับ​มอบหมาย​หื้อ​เต้าอั้น 18แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ได้ฮับ​รางวัล​อะหยัง รางวัล​นี้​ก็​คือ ความ​ภูมิใจ๋​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​มอบหมาย​หื้อ​บอก​ข่าวดี​โดย​บ่ได้​กึ๊ด​ก้าจ้าง เปื้อ​จะ​ได้​บ่ต้อง​ใจ๊​สิทธิ์​จาก​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​นั้น

19ข้าพเจ้า​บ่ได้​เป๋น​ขี้ข้า​ใผ แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ยัง​ยอม​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​กู้​คน เปื้อ​จะ​หื้อ​มี​คน​นัก​ตี้​สุด​เข้า​มา​หา​พระเยซู​คริสต์ 20ต๋อน​ตี้​อยู่​กับ​หมู่​จาว​ยิว ข้าพเจ้า​ก็​อยู่​อย่าง​จาว​ยิว เปื้อ​จะ​ได้​เขา​มา ต๋อน​ตี้​อยู่​กับ​หมู่​คน​ตี้​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ เถิงแม้​ข้าพเจ้า​บ่ได้​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ แต่​ข้าพเจ้า​ก็​ยัง​ยอม​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​เปื้อ​จะ​ได้​คน​ตี้​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ​นั้น​มา 21ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น เมื่อ​อยู่​กับ​หมู่​คน​ต่างจ้าด ข้าพเจ้า​ก็​อยู่​เหมือน​คน​ต่างจ้าด​ตี้​บ่ถือ​บท​บัญญัติ​ของ​จาว​ยิว เปื้อ​จะ​ได้​หมู่​เขา​มา (​บ่ใจ้​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า แต่​แต๊ๆ แล้ว​ข้าพเจ้า​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ​ของ​พระเยซู​คริสต์​แตน​) 22เมื่อ​อยู่​กับ​หมู่​ตี้​บ่เข้มแข็ง​ใน​ความ​เจื้อ ข้าพเจ้า​ก็​เยียะ​เหมือน​หมู่​เขา เปื้อ​หื้อ​ได้​หมู่​เขา​มา ข้าพเจ้า​ยอม​ตี้​จะ​เยียะ​เหมือน​คน​กู้​แบบ เปื้อ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​จ้วย​บาง​คน​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​พ่อง 23ข้าพเจ้า​ยอม​เยียะ​กู้​สิ่ง​นี้​เปื้อ​ข่าวดี​นั้น กับ​เปื้อ​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​มี​ส่วน​ได้ฮับ​ปอน​ใน​ข่าวดี​นั้น​ตวย

24หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว​บ่ใจ้​กา ใน​ก๋าน​ล่น​แข่ง​นั้น กู้​คน​ก็​เข้า​แข่ง​ได้ แต่​มี​คน​เดียว​เต้าอั้น​ตี้​จะ​ได้ฮับ​รางวัล จาอั้น ต้าน​ก็​ต้อง​ล่น​หื้อ​เหมือน​คน​ตี้​จะ​เอา​รางวัล​หื้อ​ได้ 25นัก​กีฬา​กู้​คน​ก็​ต้อง​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​ก๋าน​เฝิ็ก​ซ้อม​หื้อ​นักๆ เปื้อ​จะ​ได้​รางวัล​เป๋น​มงกุฎ​ดอก​หญ้า​ตี้​เหี่ยวแห้ง​ได้ แต่​เฮา​เยียะ​เปื้อ​มงกุฎ​ตี้​บ่มี​วัน​เหี่ยวแห้ง​เลย 26จาอั้น​ข้าพเจ้า​บ่ได้​ล่น​โดย​บ่มี​เป้าหมาย ข้าพเจ้า​บ่ได้​สู้​เหมือน​นัก​มวย​ตี้​ตี๋​ลม 27แต่​ข้าพเจ้า​ยอมฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​เปื้อ​เฝิ็ก​ตั๋ว​หื้อ​เข้มแข็ง​จ๋น​ควบคุม​มัน​ได้ ย้อน​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​อื่น​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่ถูก​ตัด​สิทธิ์​ใน​ก๋าน​เข้า​แข่งขัน