Search form

1 โครินธ์ 9:27

27แต่​ข้าพเจ้า​ยอมฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​เปื้อ​เฝิ็ก​ตั๋ว​หื้อ​เข้มแข็ง​จ๋น​ควบคุม​มัน​ได้ ย้อน​ว่า​เมื่อ​ข้าพเจ้า​ออก​ไป​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​อื่น​แล้ว ข้าพเจ้า​จะ​ได้​บ่ถูก​ตัด​สิทธิ์​ใน​ก๋าน​เข้า​แข่งขัน