Search form

1 ยอห์น 1:6

6ถ้า​เฮา​อู้​ว่า​เฮา​มี​สามัคคีธรรม​กับ​พระเจ้า แต่​เฮา​ยัง​ใจ๊​จีวิต​อยู่​ใน​ความ​มืด เฮา​ก็​จุ​กับ​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​ความ​จริง​แต๊ๆ