Search form

1 ยอห์น 2:1

พระเยซู​เป๋น​ผู้​จ้วย​ของ​เฮา

1ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เผียบ​เหมือน​ลูก​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​เขียน​เรื่อง​หมู่​นี้​มา​เถิง​ต้าน เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​บ่เยียะ​บาป แต่​ถ้า​ใผ​เยียะ​บาป เฮา​ก็​มี​ผู้จ้วย​อ้อนวอน​พระบิดา​แตน​เฮา คือ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม