Search form

1 ยอห์น 2:26

26ข้อความ​ตึงหมด​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​นี้ เป๋น​เรื่อง​เกี่ยวกับ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ฮิ​มา​จุล่าย​ต้าน​ตังหลาย