Search form

1 ยอห์น 2:27

27ส่วน​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​ก๋าน​เจิม​จาก​พระองค์​แล้ว พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย จึง​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​มี​ใผ​มา​สอน​ต้าน​ตังหลาย​แหม ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​นั้น​ได้​สอน​ต้าน​หื้อ​ฮู้​หมด​แล้ว กับ​สิ่ง​ตี้​พระองค์​สอน​ก็​เป๋น​ความ​จริง​บ่ใจ้​จุ ก็​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระองค์ แล้ว​จีวิต​ของ​ต้าน​จะ​ติดสนิท​กับ​พระองค์