Search form

1 ยอห์น 3:7

7ลูก​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ห้าม​หื้อ​ใผ​มา​จั๊ก​จู๋ง​หื้อ​หลง​ไป​เน่อ คน​ตี้​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ก็​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม เหมือน​พระคริสต์​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ของ​พระเจ้า