Search form

1 ยอห์น 4

ยอห์น​เตื๋อน​หื้อ​หละวัง​ผู้​สอน​ผิด

1ต้าน​ตี้​ฮัก​ตังหลาย ห้าม​เจื้อ​กู้​คน​ตี้​อ้าง​ว่า​อู้​โดย​พระวิญญาณ แต่​หื้อ​ทดสอบ​หมู่​เขา​ว่า​มี​วิญญาณ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า​แต๊​ก่อ ย้อน​ว่า​มี​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตั๋ว​ป๋อม​นัก​ขนาด​ออก​มา​ใคว่​โลก​แล้ว 2ก๋าน​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​สามารถ​ฮู้จัก​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ได้ คือ​ถ้า​คน​ตี้​อ้าง​ตั๋ว​นั้น​ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​คริสต์​มา​เกิด​เป๋น​มนุษย์​ใน​โลก​นี้ ก็​แสดง​ว่า​คน​นั้น​มี​วิญญาณ​ตี้​มา​จาก​พระเจ้า 3แต่​ถ้า​คน​ใด​บ่ยอมฮับ​เรื่อง​ของ​พระเยซู คน​นั้น​ก็​มี​วิญญาณ​ตี้​บ่ได้​มา​จาก​พระเจ้า เขา​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​พระคริสต์ ตี้​ต้าน​ได้ยิน​ว่า​ศัตรู๋​ของ​พระคริสต์​ก่ำลัง​จะ​มา กับ​บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​อยู่​ใน​โลก​นี้​แล้ว

4ลูกๆ เหย หมู่​ต้าน​เป๋น​ของ​พระเจ้า จึง​มี​ชัย​เหนือ​คน​หมู่​นั้น​เน่อ ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​ตี้​อยู่​ใน​หมู่​ต้าน​ยิ่งใหญ่​เหลือ​วิญญาณ​ตี้​อยู่​ใน​คน​ของ​โลก​นี้ 5หมู่​เขา​เป๋น​ของ​โลก​นี้ ย้อน​จาอั้น​สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​อู้​ก็​มา​จาก​โลก​นี้​กับ​คน​ใน​โลก​ก็​ฟัง​หมู่​เขา 6แต่​หมู่​เฮา​เป๋น​ของ​พระเจ้า คน​ตี้​ฮู้จัก​พระเจ้า​ก็​ฟัง​เฮา แต่​คน​ตี้​บ่เป๋น​ของ​พระเจ้า​ก็​บ่ฟัง​เฮา จาอั้น​เฮา​จึง​สามารถ​ฮู้​ได้​ว่า​คน​ไหน​มี​วิญญาณ​ของ​ความ​จริง กาว่า​มี​วิญญาณ​ตี้​จุล่าย

ความ​ฮัก​มา​จาก​พระเจ้า

7ต้าน​ตี้​ฮัก​ตังหลาย ขอ​หื้อ​เฮา​ฮัก​กั๋น​ไว้​เน่อ ย้อน​ว่า​ความ​ฮัก​นั้น​มา​จาก​พระเจ้า คน​ตี้​ฮัก​เซิ่ง​กั๋น​และ​กั๋น ก็​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​กับ​ฮู้จัก​พระเจ้า 8ส่วน​คน​ตี้​บ่ได้​ฮัก​เซิ่ง​กั๋น​และ​กั๋น ก็​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เป๋น​ความ​ฮัก 9นี่​คือ​วิธี​ตี้​พระเจ้า​แสดง​ความ​ฮัก​ต่อ​เฮา คือ​พระองค์​ส่ง​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระองค์​มา​อยู่​ใน​โลก​นี้ เปื้อ​เฮา​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์​โดย​ผ่าน​ตาง​พระบุตร​ของ​พระองค์​นั้น 10ความ​ฮัก​ก็​เป๋น​จาอี้​ละ บ่ใจ้​ว่า​เฮา​ฮัก​พระเจ้า​แต่​ว่า​พระองค์​ฮัก​เฮา จึง​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป๋น​เครื่องปู่จา​เปื้อ​ฮับ​เอา​ความ​บาป​ของ​เฮา​ไป

11ต้าน​ตี้​ฮัก​ตังหลาย ถ้า​พระเจ้า​ฮัก​เฮา​ขนาด​นี้ เฮา​ก็​ควร​จะ​ฮัก​กั๋น​ตวย 12บ่มี​ใผ​เกย​หัน​พระเจ้า แต่​ถ้า​เฮา​ฮัก​กั๋น พระเจ้า​ก็​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา ความ​ฮัก​ของ​พระองค์​ก็​สมบูรณ์​ใน​จีวิต​ของ​เฮา

13จาอั้น​เฮา​เถิง​ฮู้​ว่า​เฮา​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​พระองค์ พระองค์​ก็​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา คือ​พระองค์​หื้อ​พระวิญญาณ​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​เฮา 14เฮา​ได้​หัน​แล้ว​กับ​เป๋น​พยาน​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า​พระบิดา​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป๋น​ผู้จ้วย​หื้อ​โลก​นี้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 15คน​ตี้​ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า พระเจ้า​ก็​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​คน​นั้น กับ​คน​นั้น​ก็​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​พระเจ้า 16ย้อน​จาอั้น​เฮา​ตังหลาย​เถิง​ฮู้​ตึง​ไว้วางใจ๋​ใน​ความ​ฮัก​ตี้​พระเจ้า​มี​ต่อ​เฮา พระเจ้า​เป๋น​ความ​ฮัก คน​ตี้​ฮัก​พระเจ้า​กับ​ฮัก​คน​อื่น ก็​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​พระเจ้า พระองค์​ก็​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​คน​นั้น 17ย้อน​จาอี้​ความ​ฮัก​ของ​พระเจ้า​จึง​สมบูรณ์​ใน​หมู่​เฮา เฮา​ก็​เลย​มี​ความ​มั่นใจ๋​ใน​วัน​ตัดสิน​ลงโต้ษ​บาป ย้อน​ว่า​พระคริสต์​เป๋น​จาใด​เฮา​ก็​เป๋น​จาอั้น​ใน​โลก​นี้ 18เมื่อ​พระเจ้า​ฮัก​เฮา เฮา​ก็​บ่มี​ความ​กั๋ว​ย้อน​ความ​ฮัก​ตี้​สมบูรณ์​ของ​พระองค์​นั้น ได้​ไล่​ความ​กั๋ว​ออก​ไป​หมด​แล้ว ความ​กั๋ว​นั้น​เกี่ยวกับ​ก๋าน​ถูก​ลงโต้ษ กับ​คน​ตี้​ยัง​กั๋ว​นั้น​ก็​แสดง​ว่า​ความ​ฮัก​ของ​พระองค์​ยัง​บ่สมบูรณ์​ใน​คน​นั้น​เตื้อ

19ตี้​หมู่​เฮา​ฮัก​ก็​ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ฮัก​เฮา​ก่อน 20ถ้า​คน​ใด​อู้​ว่า “เฮา​ฮัก​พระเจ้า” แต่​ยัง​จัง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว​อยู่ คน​นั้น​ก็​ขี้​จุ ย้อน​คน​ตี้​บ่ฮัก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว​ตี้​ผ่อ​หัน​ได้ แล้ว​จะ​ฮัก​พระเจ้า​ตี้​ผ่อ​บ่หัน​ได้​จาใด 21นี่​เป๋น​กำสั่ง​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​กับ​เฮา คือ​คน​ตี้​ฮัก​พระเจ้า​ต้อง​ฮัก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว​เก่า​ตวย