Search form

1 ยอห์น 4:14

14เฮา​ได้​หัน​แล้ว​กับ​เป๋น​พยาน​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า​พระบิดา​ส่ง​พระบุตร​ของ​พระองค์​มา​เป๋น​ผู้จ้วย​หื้อ​โลก​นี้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ