Search form

1 ยอห์น 4:6

6แต่​หมู่​เฮา​เป๋น​ของ​พระเจ้า คน​ตี้​ฮู้จัก​พระเจ้า​ก็​ฟัง​เฮา แต่​คน​ตี้​บ่เป๋น​ของ​พระเจ้า​ก็​บ่ฟัง​เฮา จาอั้น​เฮา​จึง​สามารถ​ฮู้​ได้​ว่า​คน​ไหน​มี​วิญญาณ​ของ​ความ​จริง กาว่า​มี​วิญญาณ​ตี้​จุล่าย