Search form

1 ยอห์น 5:1

ลูก​ของ​พระเจ้า​มี​ชัย​เหนือ​โลก​นี้​แล้ว

1คน​ตี้​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ ก็​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า กับ​คน​ตี้​ฮัก​ป้อ​ก็​จะ​ฮัก​ลูกๆ ของ​เขา​ตวย