Search form

1 ยอห์น int

คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ ยอห์น​ผู้​เป๋น​อัครทูต ต้าน​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เมื่อ​ต๋อน​เฒ่า​แล้ว กับ​อยู่​ตี้​เมือง​เอเฟซัส ต้าน​คง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 85-90

ยอห์น​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​คริสตจักร​ต่างๆ ตี้​อยู่​รอบ​เมือง​เอเฟซัส​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​เขา​เป๋น​ศิษยาภิบาล​อยู่​ตี้​หั้น

ยอห์น​เน้น​ความ​สำคัญ​ของ​ความ​ฮัก​ใน​จีวิต​ของ​ผู้เจื้อ ต้าน​สอน​ว่า​เป๋น​สิ่ง​ตี้​สำคัญ​นัก​ขนาด ตี้​ผู้เจื้อ​ต้อง​ฮัก​กั๋น ต้าน​ก็​ได้​ตักเตื๋อน​ผู้​ตี้​ได้​อ่าน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ว่า เรื่อง​ตี้​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ นั้น ก็​เป๋น​ความ​จริง กับ​ก๋าน​ตี้​พระเยซู​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​ก็​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ได้​คืนดี​กับ​พระเจ้า กับ​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์ ยอห์น​สอน​หื้อ​หัน​ว่า​ใผ​เป๋น​ผู้เจื้อ​แต๊ๆ ก็​คือ คน​นั้น​จะ​ยอมฮับ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กับ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์