Search form

1 เปโตร 1:2

2ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​พระบิดา​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​เมิน​แล้ว พระองค์​หื้อ​พระวิญญาณ​ซ่วย​ล้าง​หมู่​ต้าน​หื้อ​บริสุทธิ์ เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เจื้อฟัง​พระเยซู​คริสต์ กับ​ได้​เข้า​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​โดย​เลือด​ของ​พระเยซู​คริสต์

ขอ​พระเจ้า​โผด​หื้อ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​กับ​หมู่​ต้าน​นัก​ขึ้น​เต๊อะ