Search form

1 เปโตร 1:22

22เมื่อ​หมู่​ต้าน​ได้​เจื้อ​ฟัง​ความ​จริง​นั้น หมู่​ต้าน​ก็​ได้​ซ่วย​ล้าง​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​บริสุทธิ์​แล้ว ก็​เลย​มี​ความ​ฮัก​หื้อ​กับ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​อย่าง​จริงใจ๋ ย้อน​จาอั้น​หื้อ​ฮัก​กั๋น​จาก​ใจ๋​แต๊ๆ เน่อ