Search form

1 เปโตร 1:3

เฮา​มี​ความ​หวัง

3สรรเสริญ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา ย้อน​ความ​เมตต๋า​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ได้​เกิด​ใหม่​โดย​ก๋าน​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย จีวิต​ของ​เฮา​จึง​มี​ความ​หวัง​ตี้​แน่นอน