Search form

1 เปโตร 2

1ย้อน​จาอั้น หื้อ​หมู่​ต้าน​เอา​สิ่ง​ตี้​บ่ดี​กู้​อย่าง​ขว้าง​เหีย ตึง​ก๋าน​จุล่าย​กู้​แบบ ความ​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด ก๋าน​ข๋อย​กั๋น กับ​ใส่ฮ้าย​ป้าย​สี​กั๋น 2หื้อ​เป๋น​อย่าง​หละอ่อน​หน้อย ตี้​ใค่​อยาก​กิ๋น​นม​ฝ่าย​วิญญาณ​ตี้​บริสุทธิ์​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เติบใหญ่​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ขึ้น แล้ว​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ 3หมู่​ต้าน​ก็​ได้​จิม​แล้ว​ลอ​ว่า​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​นั้น​ดี​มอกใด

พระเยซู​เป๋น​ศิลา​ตี้​มี​จีวิต

4หื้อ​มา​หา​พระองค์ ผู้​ตี้​เป๋น​ศิลา​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​เต๊อะ เถิงแม้​คน​ใน​โลก​เกย​บ่ยอมฮับ​ศิลา​นี้ แต่​พระองค์​ก็​เป๋น​ศิลา​ตี้​มี​ก้า​นัก​ขนาด​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ได้​เลือก​พระองค์​มา 5หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​ศิลา​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​เหมือน​กั๋น ตี้​พระองค์​ก่ำลัง​เอา​มา​ก่อสร้าง​เป๋น​วิหาร​ฝ่าย​วิญญาณ เปื้อ​เป๋น​ปุโรหิต​ตี้​บริสุทธิ์ เยียะ​หน้า​ตี้​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​ฝ่าย​จิตวิญญาณ ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋​กับ​ฮับ​ไว้​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ 6อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ผ่อ​ลอ เฮา​วาง​ศิลา​ก้อน​นึ่ง​ไว้​ใน​เมือง​ศิโยน

เป๋น​ศิลามุมเอก​ตี้​มี​ก้า​นัก​ขนาด เซิ่ง​ได้​เลือก​ไว้​แล้ว

กับ​ใผ​ตี้​เจื้อ​พระองค์​ผู้​ตี้​เป๋น​ศิลา​ก้อน​นั้น

ก็​จะ​บ่ผิดหวัง​เลย”

7ย้อน​จาอั้น พระองค์​ก็​มี​ก้า​นัก​ขนาด​สำหรับ​หมู่​ต้าน​ตี้​เจื้อ แต่​สำหรับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​นั้น ก็​เป๋น​อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ศิลา​ตี้​สล่า​แป๋ง​เฮือน​เอา​ขว้าง​ไป​แล้ว​นั้น

ป๋ากฏ​ว่า​เป๋น​ศิลามุมเอก”

8กับ​มี​เขียน​ตวย​ว่า

“เป๋น​ศิลา​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ข้อง​สะดุด

กับ​เป๋น​ศิลา​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ต้าว”

ตี้​หมู่​เขา​ข้อง​สะดุด​นั้น ย้อน​หมู่​เขา​บ่เจื้อ​ฟัง​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​แล้ว

9แต่​ต้าน​เป๋น​หมู่​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​แล้ว เป๋น​ปุโรหิต​ของ​พระเจ้า เป๋น​จ้าด​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​ได้​คัดเลือก​ไว้​โดย​เฉพาะ เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ออก​ไป​บอก​เถิง​ก๋าน​งาน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ เซิ่ง​เป๋น​ผู้​ตี้​ได้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​ออก​มา​จาก​ความ​มืด แล้ว​เข้า​ไป​หา​ความ​เป่งแจ้ง​ตี้​น่า​อัศจ๋รรย์​ของ​พระเจ้า 10ตะก่อน​หมู่​ต้าน​บ่ได้​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า กับ​บ่ฮู้จัก​ความ​เมตต๋า​ของ​พระองค์ แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ของ​พระองค์​แล้ว กับ​ได้ฮับ​ความ​เมตต๋า​จาก​พระองค์​แล้ว​ตวย

ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เป๋น​ตั๋วอย่าง​ตี้​ดี

11เปื้อนๆ ตี้​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​เหมือน​คน​ต่างถิ่น​กับ​เป๋น​คน​ต่างด้าว​ของ​โลก​นี้ หื้อ​ต้าน​หนี​จาก​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​เนื้อหนัง​ตี้​ต่อ​สู้​กั๋น​กับ​จิต​วิญญาณ​ของ​ต้าน​หื้อ​ได้ 12ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​แต่​ความ​ดี​ต้ามก๋าง​หมู่​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า เปื้อ​ว่า​เมื่อ​หมู่​เขา​ใส่​ฮ้าย​ว่า​หมู่​ต้าน​เยียะ​บ่ดี หมู่​เขา​ก็​จะ​หัน​เถิง​ความ​ดี​ของ​หมู่​ต้าน แล้ว​ก็​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า​ใน​วัน​ตี้​พระองค์​มา

13เปื้อ​หัน​แก่​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ยอม​อยู่​ใต้​อำนาจ​ของ​ผู้​ตี้​มี​อำนาจ​กู้​อย่าง บ่ว่า​จะ​เป๋น​จักรพรรดิ​ผู้​มี​อำนาจ​สูงสุด 14กาว่า​เจ้าเมือง​ต่างๆ ตี้​จักรพรรดิ​นั้น​ส่ง​มา​หื้อ​ลงโต้ษ​คน​ตี้​เยียะ​บ่ดี​กับ​ยกย่อง​คน​ตี้​เยียะ​ดี 15ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ต้องก๋าน​หื้อ​หมู่​ต้าน​ย้าง​ปาก​คน​ง่าว​ตี้​อู้​บ่มี​สาระ​โดย​ก๋าน​เยียะ​ดี 16หื้อ​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​อิสระ แต่​ห้าม​ใจ๊​ความ​มี​อิสระ​นี้​มา​เป๋น​ข้ออ้าง​ใน​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี แต่​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระเจ้า 17ต้อง​หื้อ​เกียรติ​กู้​คน ต้อง​ฮัก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตวย​กั๋น ต้อง​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า กับ​ต้อง​หื้อ​เกียรติ​กษัตริย์​ของ​ตั๋ว​ตวย

ก๋าน​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊กยาก

18หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​คน​ฮับใจ๊ ก็​หื้อ​ยอม​เคารพ​เจื้อฟัง​เจ้านาย​ของ​ตั๋ว บ่ใจ้​ยอม​เจื้อฟัง​เจ้านาย​ตี้​ดี​กับ​มี​น้ำใจ๋​เต้าอั้น แต่​หื้อ​ยอม​เจื้อฟัง​เจ้านาย​ตี้​เหี้ยม​ตวย 19ใผ​ตี้​ยอม​ทน​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​บ่ยุติธรรม พระเจ้า​ก็​จะ​ปั๋น​ปอน​คน​นั้น ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​จาอี้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋ 20ก๋าน​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​ผิด​แล้ว​อดทน​ต่อ​ก๋าน​โดน​บุบ​โดน​เฆี่ยน มัน​น่า​ยกย่อง​ตั๊ด​ใด แต่​ก๋าน​ตี้​หมู่​ต้าน​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊กยาก​ย้อน​เยียะ​ดี ก็​เป๋น​ตี้​ปอใจ๋​ของ​พระเจ้า 21พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​ก็​เปื้อ​หื้อ​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊กยาก​เหมือน​กับ​ตี้​พระคริสต์​ยอม​อดทน​เปื้อ​หมู่​ต้าน พระองค์​ก็​ได้​เป๋น​ตั๋วอย่าง​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​แล้ว

22พระองค์​บ่เกย​เยียะ​บาป กับ​บ่อู้​จุ​ใผ

23เมื่อ​มี​ใผ​อู้​ดู​แควน​พระองค์ พระองค์​ก็​บ่เกย​ตอบโต้​หมู่​เขา เมื่อ​พระองค์​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊ก พระองค์​ก็​บ่เกย​ขู่​ว่า​จะ​แก้แค้น​ใผ แต่​พระองค์​ได้​มอบ​กู้​เรื่อง​ไว้​หื้อ​กับ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ตัดสิน​อย่าง​ยุติธรรม 24พระองค์​ใจ๊​ตั๋ว​ของ​พระองค์​แบก​บาป​ของ​หมู่​เฮา​ไว้​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​นั้น เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​ได้​ต๋าย​จาก​ความ​บาป แล้ว​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​หื้อ​หาย​ก็​ย้อน​แผล​จาก​ตั๋ว​พระองค์​นี้​ละ 25ตะก่อน​หมู่​ต้าน​เกย​เหมือน​แกะ​ตี้​หลง​ตาง​ไป แต่​บ่าเดี่ยว​นี้​ได้​ปิ๊ก​มา​หา​คน​เลี้ยง​แกะ​ตี้​เป๋น​ผู้​ผ่อกอย​จิตวิญญาณ​ของ​หมู่​ต้าน​แล้ว