Search form

1 เปโตร 2:11

ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เป๋น​ตั๋วอย่าง​ตี้​ดี

11เปื้อนๆ ตี้​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​เหมือน​คน​ต่างถิ่น​กับ​เป๋น​คน​ต่างด้าว​ของ​โลก​นี้ หื้อ​ต้าน​หนี​จาก​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​เนื้อหนัง​ตี้​ต่อ​สู้​กั๋น​กับ​จิต​วิญญาณ​ของ​ต้าน​หื้อ​ได้