Search form

1 เปโตร 2:19

19ใผ​ตี้​ยอม​ทน​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​บ่ยุติธรรม พระเจ้า​ก็​จะ​ปั๋น​ปอน​คน​นั้น ย้อน​ว่า​ก๋าน​เยียะ​จาอี้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋