Search form

1 เปโตร 2:2

2หื้อ​เป๋น​อย่าง​หละอ่อน​หน้อย ตี้​ใค่​อยาก​กิ๋น​นม​ฝ่าย​วิญญาณ​ตี้​บริสุทธิ์​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เติบใหญ่​ฝ่าย​จิตวิญญาณ​ขึ้น แล้ว​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ