Search form

1 เปโตร 2:24

24พระองค์​ใจ๊​ตั๋ว​ของ​พระองค์​แบก​บาป​ของ​หมู่​เฮา​ไว้​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​นั้น เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​ได้​ต๋าย​จาก​ความ​บาป แล้ว​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ก๋าน​ฮักษา​หื้อ​หาย​ก็​ย้อน​แผล​จาก​ตั๋ว​พระองค์​นี้​ละ