Search form

1 เปโตร 2:5

5หมู่​ต้าน​ก็​เป๋น​ศิลา​ตี้​มี​จีวิต​อยู่​เหมือน​กั๋น ตี้​พระองค์​ก่ำลัง​เอา​มา​ก่อสร้าง​เป๋น​วิหาร​ฝ่าย​วิญญาณ เปื้อ​เป๋น​ปุโรหิต​ตี้​บริสุทธิ์ เยียะ​หน้า​ตี้​ถวาย​เครื่อง​ปู่จา​ฝ่าย​จิตวิญญาณ ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋​กับ​ฮับ​ไว้​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์