Search form

1 เปโตร 2:9

9แต่​ต้าน​เป๋น​หมู่​คน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​แล้ว เป๋น​ปุโรหิต​ของ​พระเจ้า เป๋น​จ้าด​ตี้​บริสุทธิ์​กับ​เป๋น​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​ได้​คัดเลือก​ไว้​โดย​เฉพาะ เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ออก​ไป​บอก​เถิง​ก๋าน​งาน​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ เซิ่ง​เป๋น​ผู้​ตี้​ได้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​ออก​มา​จาก​ความ​มืด แล้ว​เข้า​ไป​หา​ความ​เป่งแจ้ง​ตี้​น่า​อัศจ๋รรย์​ของ​พระเจ้า