Search form

1 เปโตร 3:12

12ย้อน​ต๋า​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ผ่อกอย​กู้​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม

กับ​หู​ของ​พระองค์​ก็​ฟัง​กำ​อธิษฐาน​ของ​เขา

แต่​หน้า​ของ​พระองค์​จะ​หัน​มา​ต่อสู้​กับ​หมู่​ตี้​เยียะ​บ่ดี​นั้น”