Search form

1 เปโตร 3:17

17ย้อน​ว่า ถ้า​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​ดี ก็​ยัง​ดี​เหลือ​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี