Search form

1 เปโตร 3:21

21น้ำ​นี้​ละ ตี้​ก๋าย​เป๋น​สัญลักษณ์​ของ​พิธี​บัพติศมา เซิ่ง​โดย​พิธี​นี้​ต้าน​ได้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​แล้ว พิธี​นี้​บ่ใจ้​เป๋น​ก๋าน​ล้าง​ขี้เปอะ​ออก​จาก​ตั๋ว แต่​เป๋น​ก๋าน​หื้อ​สัญญา​กับ​พระเจ้า​จาก​จิต​สำนึก​ตี้​ดี ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​จาอี้​เกิด​ขึ้น​ได้​โดย​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์