Search form

1 เปโตร 4:18

18อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ถ้า​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ยัง​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​เกือบ​จะ​บ่ได้

แล้ว​คน​บาป​กับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเจ้า​ลอ จะ​เกิด​อะหยัง​ขึ้น​กับ​หมู่​เขา​พ่อง”