Search form

1 เปโตร 5

เปโตร​สั่ง​สอน​คน​ของ​พระเจ้า

1ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​หมู่​ผู้ปกครอง​ใน​คริสตจักร​ของ​หมู่​ต้าน ใน​ฐานะ​ตี้​ข้าพเจ้า​เป๋น​ผู้ปกครอง​เหมือน​กั๋น ข้าพเจ้า​เป๋น​พยาน​ได้​เถิง​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​ตี้​พระคริสต์​ได้​ฮับ กับ​ข้าพเจ้า​ก็​จะ​มี​ส่วน​ใน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระคริสต์​เมื่อ​พระองค์​ปิ๊ก​มา​หื้อ​กู้​คน​หัน 2ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ผ่อกอย​คน​ของ​พระเจ้า​ตี้​เผียบ​เหมือน​หมู่​แกะ​ตี้​พระองค์​ได้​หื้อ​หมู่​ต้าน​ไว้ หื้อ​ผ่อกอย​อย่าง​เต๋มอก​เต๋มใจ๋​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้องก๋าน บ่ใจ้​โดน​บังคับ บ่ใจ้​ย้อน​ความ​โลภ แต่​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​ใจ๋​ใค่​เยียะ​จาอั้น​แต๊ๆ 3บ่ดี​ใจ๊​อำนาจ​ใน​ก๋าน​ปกครอง​คน​หมู่​นั้น​ตี้​พระเจ้า​ได้​หื้อ​ไว้ แต่​จง​เป๋น​แบบ​อย่าง​ตี้​ดี​หื้อ​หมู่​เขา 4เปื้อ​เมื่อ​พระคริสต์​ผู้​ตี้​เป๋น​ผู้​เลี้ยง​ตี้​ยิ่งใหญ่​ปิ๊ก​มา หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้ฮับ​มงกุฎ​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​บ่มี​วัน​เสื่อม​ไป

5ส่วน​คน​ตี้​อายุ​หน้อย​ก็​เหมือน​กั๋น หื้อ​เจื้อฟัง​ผู้ปกครอง​คริสตจักร แต่​แต๊ๆ กู้​คน​ก็​ต้อง​ถ่อม​ตั๋ว​ถ่อมใจ๋​ฮับใจ๊​กั๋น​เหมือน​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“พระเจ้า​ต่อต้าน​คน​ตี้​หยิ่ง​จ๋องหอง

แต่​ปั๋นปอน​คน​ตี้​ถ่อมใจ๋”

6ย้อน​จาอั้น หื้อ​หมู่​ต้าน​ถ่อม​ตั๋ว​ลง​อยู่​ใต้​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า เปื้อ​เมื่อ​เถิง​เวลา​ตี้​พระองค์​ก๋ำหนด​ไว้ พระองค์​จะ​ยก​หมู่​ต้าน​ขึ้น 7หื้อ​เอา​ความ​บ่สบายใจ๋​ตึงหมด​ฝาก​ไว้​กับ​พระเจ้า ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ห่วงใย​หมู่​ต้าน 8หื้อ​หมู่​ต้าน​ควบคุม​ตั๋วเก่า กับ​เฝ้า​หละวัง​ตื่น​ตั๋ว​หื้อ​ดี ย้อน​มาร​ตี้​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​หมู่​ต้าน​เป๋น​เหมือน​สิงโต​คำราม​เตียว​เซาะ​หา​เหยื่อ​กิ๋น​ไป​ทั่ว 9จง​ใจ๊​ความ​เจื้อ​ตี้​มั่นคง​ต่อสู้​กับ​มาร ย้อน​หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว​ว่า ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใคว่​โลก ก็​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​อย่าง​เดียว​กั๋น​นี้ 10แต่​หลังจาก​ตี้​ต้าน​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ได้​สัก​กำ​นึ่ง พระเจ้า​ผู้​ตี้​มี​พระคุณ​หื้อ​เฮา​อย่าง​เต๋มล้น ผู้​ตี้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ หื้อ​มา​มี​ส่วนฮ่วม​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป พระองค์​นี้​ละ จะ​ฟื้นฟู​จีวิต​ของ​ต้าน จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ยึดมั่น​ใน​ความ​เจื้อ จะ​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​ของ​ต้าน​เข้มแข็ง​กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ 11ขอ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระเจ้า​ตลอด​ไป อาเมน

กำ​ส่ง​ต๊าย

12ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​จดหมาย​สั้นๆ ฉบับ​นี้​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​สิลวานัส เซิ่ง​ข้าพเจ้า​ถือ​ว่า​เขา​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ซื่อสัตย์​ใน​พระคริสต์ ข้าพเจ้า​เขียน​มา​เปื้อ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​กับ​หมู่​ต้าน กับ​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า สิ่ง​ตี้​เขียน​มา​ตึงหมด​นี้​เป๋น​พระคุณ​ตี้​แต๊​จริง​ของ​พระเจ้า หื้อ​หมู่​ต้าน​มั่นคง​ใน​พระคุณ​นี้​เต๊อะ

13คริสตจักร​ตี้​เมือง​บาบิโลน​ตี้​พระเจ้า​ได้​เลือก​ไว้​เหมือน​กับ​หมู่​ต้าน ได้​ฝาก​กำ​กึ๊ด​เติง​มา​หา​หมู่​ต้าน มาระโก​ตี้​เป๋น​เหมือน​ลูก​ของ​ข้าพเจ้า​ก็​ฝาก​กำ​กึ๊ด​เติง​หา​หมู่​ต้าน​ตวย 14เมื่อ​หมู่​ต้าน​ปะ​กั๋น ขอ​หื้อ​จูบ​ตั๊กตวาย​กั๋น​ด้วย​ความ​ฮัก ขอ​หื้อ​กู้​คน​ตี้​เป๋น​ของ​พระคริสต์​มี​สันติสุข​เต๊อะ​เน่อ