Search form

1 เปโตร 5:1

เปโตร​สั่ง​สอน​คน​ของ​พระเจ้า

1ข้าพเจ้า​ขอ​วิงวอน​หมู่​ผู้ปกครอง​ใน​คริสตจักร​ของ​หมู่​ต้าน ใน​ฐานะ​ตี้​ข้าพเจ้า​เป๋น​ผู้ปกครอง​เหมือน​กั๋น ข้าพเจ้า​เป๋น​พยาน​ได้​เถิง​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​ตี้​พระคริสต์​ได้​ฮับ กับ​ข้าพเจ้า​ก็​จะ​มี​ส่วน​ใน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระคริสต์​เมื่อ​พระองค์​ปิ๊ก​มา​หื้อ​กู้​คน​หัน