Search form

1 เปโตร 5:10

10แต่​หลังจาก​ตี้​ต้าน​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ได้​สัก​กำ​นึ่ง พระเจ้า​ผู้​ตี้​มี​พระคุณ​หื้อ​เฮา​อย่าง​เต๋มล้น ผู้​ตี้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ หื้อ​มา​มี​ส่วนฮ่วม​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป พระองค์​นี้​ละ จะ​ฟื้นฟู​จีวิต​ของ​ต้าน จะ​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ยึดมั่น​ใน​ความ​เจื้อ จะ​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​ของ​ต้าน​เข้มแข็ง​กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ