Search form

1 เปโตร 5:5

5ส่วน​คน​ตี้​อายุ​หน้อย​ก็​เหมือน​กั๋น หื้อ​เจื้อฟัง​ผู้ปกครอง​คริสตจักร แต่​แต๊ๆ กู้​คน​ก็​ต้อง​ถ่อม​ตั๋ว​ถ่อมใจ๋​ฮับใจ๊​กั๋น​เหมือน​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“พระเจ้า​ต่อต้าน​คน​ตี้​หยิ่ง​จ๋องหอง

แต่​ปั๋นปอน​คน​ตี้​ถ่อมใจ๋”