Search form

1 เปโตร int

ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ เปโตร​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ต๋าม​ตี้​ต้าน​บอก​ใน​กำ​ตั๊กตวาย​ของ​จดหมาย คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า​เปโตร​เป๋น​ผู้​เขียน ใน​บท​ตี้ 5:12 มี​เขียน​บอก​ว่า เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ผ่าน​ตาง​ลายมือ​ของ​สิลวานัส (​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า สิลาส​) เขา​เป๋น​เปื้อน​ของ​เปาโล​ผู้​เป๋น​อัครทูต กับ​เกย​เตียว​ตาง​กับ​เปาโล​ใน​ก๋าน​ไป​บอก​ข่าวดี​เป๋น​บาง​เตื้อ (​กิจก๋าน 15:40​) เปโตร​คง​จะ​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 64 เถิง 68

เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​ปอนทัส แคว้น​กาลาเทีย แคว้น​คัปปาโดเซีย แคว้น​เอเชีย กับ​แคว้น​บิธีเนีย แคว้น​หมู่​นี้​อยู่​ใน​ภาค​ตะวันตก​เฉียง​เหนือ​ของ​แคว้น​เอเชีย ติด​กับ​ทะเล​ดำ เซิ่ง​สมัย​นี้​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ใน​ประเทศ​ตุรกี หมู่​ผู้เจื้อ​หมู่​นี้​ส่วน​ใหญ่​เป๋น​คน​ต่างจ้าด เปโตร​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​โดย​หื้อ​สิลวานัส​เขียน​ต๋าม​ตี้​เปโตร​อู้ ต๋อน​ตี้​ตึง​สอง​อยู่​ใน​กรุง​โรม

เปโตร​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​ผู้เจื้อ​หื้อ​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​เปิงใจ๋​แม้ว่า​จะ​อยู่​ต้ามก๋าง​ความ​ตุ๊กยาก เปโตร​ตักเตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า หมู่​เขา​มี​ความ​หวัง​อัน​ยิ่งใหญ่​แล้ว ย้อน​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์ ต้าน​ก็​ตักเตื๋อน​ตวย​แหม​ว่า จีวิต​ของ​คน​ตี้​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระเยซู​คริสต์ ก็​จะ​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก อย่าง​ความ​ตุ๊กยาก​ตี้​พระเยซู​ได้​ปะ​นั้น​เป๋น​ตั๋วอย่าง​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ เปโตร​ตักเตื๋อน​หมู่​เขา​ว่า พระคริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา แล้ว​ผู้เจื้อ​ต้อง​เกียม​พร้อม​สำหรับ​ก๋าน​ปิ๊ก​มา​ของ​พระองค์ โดย​ฮับใจ๊​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ กับ​หื้อ​ฮัก​กั๋น