Search form

1 เธสะโลนิก๋า 1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล กับ​สิลวานัส ตึง​ทิโมธี ขอ​แสดง​ความ​นับถือ​มา

เถิง​ปี้น้อง​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า เซิ่ง​เป๋น​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ตึง​พระเยซู​คริสต์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​เต๊อะ

ความ​เจื้อ​กับ​แบบ​อย่าง​ของ​จาว​เธสะโลนิก๋า

2หมู่​เฮา​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​ต้าน​ตังหลาย​อยู่​ตลอด กับ​อธิษฐาน​เผื่อ​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​ประจ๋ำ 3เมื่อ​หมู่​เฮา​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เฮา​เผื่อ​หมู่​ต้าน หมู่​เฮา​กึ๊ด​เถิง​ก๋านงาน​ของ​หมู่​ต้าน​ตี้​เกิด​จาก​ความ​เจื้อ ตึง​กึ๊ด​เถิง​ตี้​ต้าน​เต๋มใจ๋​เยียะ​ก๋าน​หนัก​ย้อน​ความ​ฮัก กับ​กึ๊ด​เถิง​ความ​อดทน​ของ​ต้าน​ตี้​เกิด​จาก​ความ​หวัง​ใน​พระเยซู​คริสต์​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ของ​เฮา

4ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ผู้​ตี้​พระเจ้า​ฮัก หมู่​เฮา​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​ฮัก​ต้าน​ตังหลาย แล้ว​เลือก​ต้าน​มา​เป๋น​คน​ของ​พระองค์ 5ย้อน​ต๋อน​ตี้​หมู่​เฮา​นำ​ข่าวดี​มา​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย ก็​บ่ใจ้​มา​ก้า​อู้​บ่ดาย แต่​มา​ด้วย​ฤทธิ์​อำนาจ​กับ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตึง​ความ​มั่นใจ๋​แต๊ๆ ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​แล้ว​ว่า​หมู่​เฮา​ใจ๊​จีวิต​จาใด​พ่อง​ต้ามก๋าง​หมู่​ต้าน เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​ต่อ​ต้าน​ตังหลาย 6ส่วน​ต้าน​ตังหลาย​ก็​ได้​เอา​จีวิต​ของ​หมู่​เฮา​ตึง​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​เป๋น​แบบ​อย่าง แม้​ต้าน​ปะ​ความ​ตุ๊กยาก​นัก​ก็​ยัง​ฮับ​ถ้อยกำ​นั้น​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี ตี้​มา​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์ 7ย้อนจาอั้น​ต้าน​ตังหลาย​จึง​ก๋าย​เป๋น​แบบ​อย่าง​แก่​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย ตึง​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​อาคายา​ตวย 8ย้อน​ต้าน​ตังหลาย ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​จึง​ได้​เล่าลือ​ออก​ไป​จาก​เมือง​เธสะโลนิก๋า บ่ใจ้​ก้า​แคว้น​มาซิโดเนีย​กับ​แคว้น​อาคายา​เต้าอั้น แต่​ได้​เล่าลือ​ไป​แผว​หลายๆ ตี้ จ๋น​หมู่​เฮา​บ่ต้อง​อู้​อะหยัง​เกี่ยวกับ​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​แหม​แล้ว 9ย้อน​คน​หมู่​นั้น​เล่า​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ต้อนฮับ​หมู่​เฮา​ดี​ขนาด ตึง​อู้​เรื่อง​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​บิ่นหลังต๋ำ​ฮูป​เคารพ​ปิ๊ก​มา​หา​พระเจ้า เปื้อ​ฮับใจ๊​พระองค์​ผู้​เป๋น​พระเจ้า​เตี้ยงแต๊​กับ​มี​จีวิต​อยู่ 10ตึง​อู้​เถิง​เรื่อง​ต้าน​ตังหลาย​กองถ้า​บุตร​ของ​พระเจ้า​จาก​สวรรค์ คือ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​โผด​หื้อ​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ผู้จ้วย​หื้อ​เฮา​ป๊น​จาก​โต้ษ​ตี้​จะ​มา​ปาย​หน้า​นั้น