Search form

1 เธสะโลนิก๋า 1:1

กำ​ตั๊กตวาย

1จดหมาย​ฉบับ​นี้​จาก​ข้าพเจ้า​เปาโล กับ​สิลวานัส ตึง​ทิโมธี ขอ​แสดง​ความ​นับถือ​มา

เถิง​ปี้น้อง​ของ​คริสตจักร​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า เซิ่ง​เป๋น​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ตึง​พระเยซู​คริสต์ ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​พระคุณ​ตึง​สันติสุข​เต๊อะ