Search form

1 เธสะโลนิก๋า 1:10

10ตึง​อู้​เถิง​เรื่อง​ต้าน​ตังหลาย​กองถ้า​บุตร​ของ​พระเจ้า​จาก​สวรรค์ คือ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​โผด​หื้อ​ปิ๊ก​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ผู้จ้วย​หื้อ​เฮา​ป๊น​จาก​โต้ษ​ตี้​จะ​มา​ปาย​หน้า​นั้น