Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2

ก๋าน​งาน​ของ​เปาโล​ใน​เมือง​เธสะโลนิก๋า

1ปี้น้อง​ผู้​เจื้อ​ตังหลาย ต้าน​ฮู้​แล้ว​ว่า​ตี้​หมู่​เฮา​มา​แอ่ว​หา​ต้าน​นั้น​ก็​ได้​ผล​ดี​จ้าดนัก 2ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​หมู่​เฮา​ได้​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ยาก​ลำบาก ตึง​ได้​ฮับ​ก๋าน​ดู​แควน​ใน​เมือง​ฟีลิปปี​ก่อน​ตี้​จะ​มา​แผว​เมือง​เธสะโลนิก๋า แต่​พระเจ้า​จ้วย​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​ใจ๋​ก้า​ตี้​จะ​บอก​ข่าวดี​ของ​พระองค์​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฟัง แม้​ว่า​มี​คน​แหม​นัก​ต่อต้าน​เฮา 3ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​เฮา​แก่​ต้าน​ตังหลาย​บ่ได้​เกิด​จาก​กำกึ๊ด​ตี้​บ่ถูกต้อง กาว่า​เจตนา​ตี้​บ่บริสุทธิ์ กาว่า​มี​อุบาย​ใดๆ แอบ​แฝง 4แต่​ว่า​พระเจ้า​หัน​ดี​ตี้​จะ​มอบ​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ไว้​กับ​หมู่​เฮา เฮา​จึง​บอก​ข่าวดี​นั้น​บ่ใจ้​เป๋น​ตี้​ปอใจ๋​ของ​มนุษย์ แต่​เปื้อ​เป๋น​ตี้​ปอใจ๋​ของ​พระเจ้า​ผู้​กวด​สอบ​จิตใจ๋​เฮา 5ต้าน​ตังหลาย​ก็​ฮู้​อยู่​แล้ว กับ​พระเจ้า​ก็​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า หมู่​เฮา​บ่ได้​อู้​กำยกยอ​ใดๆ กาว่า​อู้​กำ​ใดๆ เปื้อ​จะ​ได้​เงินคำ 6เฮา​บ่เซาะ​กำ​ยกยอ​ปอปั้น​จาก​คน​ตังหลาย บ่ว่า​จาก​หมู่​ต้าน กาว่า​จาก​คน​อื่น

7เถิง​แม้​ว่า​หมู่​เฮา​มี​สิทธิ​อำนาจ​ตี้​จะ​สั่ง​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอั้น​ได้ ใน​ฐานะ​ตี้​หมู่​เฮา​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระคริสต์ แต่​ต๋อน​ตี้​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย หมู่​เฮา​อ่อนน้อม​ต่อ​หมู่​ต้าน​เหมือน​แม่​ตี้​เลี้ยงดู​ลูก​ของ​เขา 8หมู่​เฮา​ฮัก​ต้าน​นัก​ขนาด เฮา​บ่ได้​ปั๋น​ก้า​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ต้าน​เต้าอั้น แต่​เต๋มใจ๋​หื้อ​แม้แต่​จีวิต​ของ​หมู่​เฮา​แก่​ต้าน​ตวย ย้อน​หมู่​ต้าน​เป๋น​คน​ตี้​เฮา​ฮัก 9ปี้น้อง​ตังหลาย​จ๋ำ​ได้​แน่นอน​แล้ว​ว่า ใน​ต๋อน​ตี้​เฮา​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​หื้อ​ฟัง​นั้น หมู่​เฮา​เยียะ​ก๋าน​หนัก​มอกใด​ต้ามก๋าง​ต้าน หมู่​เฮา​เยียะ​ก๋าน​วัน​ค่ำ​คืน​ฮุ่ง​เปื้อ​เฮา​จะ​บ่เป๋น​ภาระ​ต่อ​หมู่​ต้าน​สัก​คน​เดียว

10หมู่​ต้าน​ตึง​พระเจ้า​ก็​เป๋น​พยาน​ได้​ว่า เฮา​เป๋น​คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ใจ๋​พระเจ้า เป๋น​คน​ซื่อสัตย์ กับ​บ่มี​ต๋ำหนิ​ใน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ 11ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​แล้ว​ว่า หมู่​เฮา​ได้​ผ่อกอย​หมู่​ต้าน​กู้​คน​เหมือน​ป้อ​ผ่อกอย​ลูก 12คือ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋ ปลอบใจ๋ กับ​อู้​ย้ำ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ใจ๊​จีวิต​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​พระเจ้า ผู้​ตี้​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​เข้า​มา​มี​ส่วน​ฮ่วม​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​กับ​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์

13ก็​มี​เหตุผล​แหม​อย่าง​นึ่ง​ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​เป๋น​ประจ๋ำ คือ​ต๋อน​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​ยอมฮับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ได้ยิน​จาก​หมู่​เฮา​นั้น ต้าน​บ่ได้​ฮับ​เอา​เหมือน​เป๋น​กำ​ของ​คน แต่​ได้​ฮับ​เอา​เป๋น​กำ​ของ​พระเจ้า เซิ่ง​เป๋น​จาอั้น​แต๊ๆ ถ้อยกำ​นี้​ก่ำลัง​เกิด​ผล​ใน​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เป๋น​ผู้เจื้อ 14ปี้น้อง​ตังหลาย​เหตุ​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​ต้าน​ก็​เกิด​ขึ้น​กับ​ผู้เจื้อ​ของ​พระเจ้า​ใน​คริสตจักร​ตี้​เป๋น​ของ​พระเยซู​คริสต์​ใน​แคว้น​ยูเดีย ตี้​โดน​ค่ำ​จาก​ปี้น้อง​จาว​ยิว​จ้าด​เดียว​กั๋น เหมือน​กับ​ตี้​คน​จ้าด​เดียว​กับ​ต้าน​เยียะ​ต่อ​ต้าน 15เซิ่ง​เป๋น​หมู่​ตี้​ฆ่า​พระเยซู องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ตึง​ฆ่า​หมู่​ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตึง​ไล่​หมู่​เฮา​ออก​มา​จาก​เมือง​ต่างๆ ตี้​เฮา​เกย​บอก​ข่าวดี​ตวย หมู่​เขา​ขัดใจ๋​พระเจ้า เป๋น​ศัตรู๋​ต่อ​คน​ตังหลาย 16หมู่​เขา​ขัดขวาง​บ่หื้อ​เฮา​บอก​ข่าวดี​หื้อ​หมู่​คน​ต่างจ้าด เซิ่ง​เป๋น​ตาง​ตี้​หมู่​นั้น​จะ​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ หมู่​เขา​เยียะ​จาอี้​ก็​เตื่อม​ความ​บาป​นัก​ขึ้น​ติกๆ แล้ว​ใน​ตี้​สุด​พระเจ้า​จะ​ลงโต้ษ​หมู่​เขา​อย่าง​แน่นอน

เปาโล​ใค่​ไป​แอ่ว​หา​จาว​เธสะโลนิก๋า

17ปี้น้อง​ตังหลาย ส่วน​หมู่​เฮา​เมื่อ​ปั๊ด​จาก​หมู่​ต้าน​ไป​เป๋น​หว่าง​เป๋น​คาว​นั้น ก็​ห่าง​ก้า​ตั๋ว แต่​ใจ๋​เฮา​กึ๊ด​เติง​หา​หมู่​ต้าน​นัก​ขนาด ก็​เลย​ฮิ​หา​ตาง​ตี้​จะ​ไป​แอ่ว​หา​ต้าน​ตังหลาย​แหม 18หมู่​เฮา​ใค่​มา​แอ่ว​หา​ต้าน ส่วน​ข้าพเจ้า​เปาโล​ก็​ฮิ​จะ​ไป​แอ่ว​หา​ต้าน​วัน​แล้ว​วัน​เล่า แต่​ซาต๋าน​ก็​ขัดขวาง​ไว้ 19เฮา​เยียะ​จาอั้น ย้อน​ว่า​ต้าน​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​ความ​หวัง มี​ความ​จื้นจมยินดี ตึง​เยียะ​หื้อ​เฮา​ภูมิใจ๋​ตี้​จะ​ฮับ​มงกุฎ​ต่อ​หน้า​พระเยซู องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ย้อน​งาน​เฮา​สำเร็จ​ใน​หมู่​ต้าน เมื่อ​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม 20หมู่​เฮา​ภูมิใจ๋​กับ​จื้นจมยินดี​ใน​หมู่​ต้าน​แต๊ๆ