Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:14

14ปี้น้อง​ตังหลาย​เหตุ​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​หมู่​ต้าน​ก็​เกิด​ขึ้น​กับ​ผู้เจื้อ​ของ​พระเจ้า​ใน​คริสตจักร​ตี้​เป๋น​ของ​พระเยซู​คริสต์​ใน​แคว้น​ยูเดีย ตี้​โดน​ค่ำ​จาก​ปี้น้อง​จาว​ยิว​จ้าด​เดียว​กั๋น เหมือน​กับ​ตี้​คน​จ้าด​เดียว​กับ​ต้าน​เยียะ​ต่อ​ต้าน