Search form

1 เธสะโลนิก๋า 2:19

19เฮา​เยียะ​จาอั้น ย้อน​ว่า​ต้าน​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​มี​ความ​หวัง มี​ความ​จื้นจมยินดี ตึง​เยียะ​หื้อ​เฮา​ภูมิใจ๋​ตี้​จะ​ฮับ​มงกุฎ​ต่อ​หน้า​พระเยซู องค์​พระผู้เป๋นเจ้า ย้อน​งาน​เฮา​สำเร็จ​ใน​หมู่​ต้าน เมื่อ​พระองค์​จะ​ปิ๊ก​มา​แหม