Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3

1ใน​ตี้​สุด​หมู่​เฮา​ก็​ทน​บ่ได้​แล้ว ก็​เลย​ตกลง​ตี้​จะ​อยู่​ใน​เมือง​เอเธนส์​คน​เดียว​ต่อไป 2แล้ว​ส่ง​ทิโมธี​น้อง​ของ​เฮา​มา​แอ่ว​หา​ต้าน​ตังหลาย เขา​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ตวย​กั๋น​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเยซู​คริสต์ เฮา​ส่ง​เขา​มา​เปื้อ​จ้วย​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ กับ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​ต่อไป 3เปื้อ​จะ​บ่มี​ใผ​ใน​หมู่​ต้าน​บ่มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ ย้อน​ว่า​มี​ก๋าน​ค่ำ​อยู่​บ่าเดี่ยวนี้ ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​อยู่​แล้ว​ว่า​หมู่​เฮา​จะ​ต้อง​ปะ​ก๋าน​ค่ำ​นั้น 4เมื่อ​หมู่​เฮา​อยู่​ตวย​ต้าน​ตังหลาย เฮา​ก็​ได้​บอก​ต้าน​ไว้​ก่อน​แล้ว​ว่า ต้าน​กับ​เฮา​จะ​โดน​ค่ำ แล้ว​ก็​เป๋น​จาอั้น​แต๊​ต๋าม​ตี้​ต้าน​ฮู้​อยู่​แล้ว 5ย้อน​จาอั้น​ข้าพเจ้า​เลย​อดใจ๋​ต่อ​ไป​บ่ได้ จึง​ได้​ส่ง​ทิโมธี​มา​ผ่อ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ว่า​เป๋น​จาใด​กั๋น​พ่อง กั๋ว​ว่า​ซาต๋าน​จะ​ล่อลวง​ต้าน​หื้อ​หลง​ไป แล้ว​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​อุตส่าห์​เยียะ​ก๋าน​หนัก​ไว้​นั้น​ก็​จะ​บ่มี​ประโยชน์

กำ​รายงาน​ของ​ทิโมธี

6บ่าเดี่ยวนี้​ทิโมธี​ปิ๊ก​จาก​หมู่​ต้าน​มา​เถิง​หมู่​เฮา​แล้ว และ​ได้​นำ​ข่าวดี​มา​บอก​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ยัง​ตั้ง​มั่นคง​อยู่​ใน​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​ฮัก​เหมือน​เดิม เขา​บอก​แหม​ว่า​เมื่อ​หมู่​ต้าน​กึ๊ด​เติง​หา​หมู่​เฮา หมู่​ต้าน​ก็​ดีใจ๋ ตึง​ใฝ่ฝัน​จะ​ได้​หัน​หน้า​หมู่​เฮา เหมือน​อย่าง​หมู่​เฮา​ใค่​หัน​หน้า​หมู่​ต้าน​เหมือน​กั๋น 7ย้อนจาอี้​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย บ่ว่า​เฮา​มี​ความ​ตุ๊ก​ยาก แต่​หมู่​เฮา​ได้​ฮับ​ก๋ำลังใจ๋​จาก​ต้าน​ตังหลาย ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​นั้น​ละ 8เฮา​ก็​โล่ง​อก​โล่ง​ใจ๋​ตี้​ฮู้​ว่า ต้าน​ยัง​มี​ความ​เจื้อ​มั่นคง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า

9หมู่​เฮา​จะ​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​สำหรับ​หมู่​ต้าน​จาใด​ดี หื้อ​สม​กับ​ความ​จื้นจม​ยินดี​ตี้​หมู่​เฮา​มี​ย้อน​หมู่​ต้าน เมื่อ​อยู่​ต่อ​พระเจ้า​ของ​เฮา 10หมู่​เฮา​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​อย่าง​ตั้งใจ๋​วัน​ค่ำ​คืน​ฮุ่ง ตี้​จะ​ได้​หัน​หน้า​หมู่​ต้าน​แหม เปื้อ​เตื่อม​แถ้ง​สิ่ง​ตี้​ยัง​ขาด​อยู่​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​หื้อ​เต๋ม​บริบูรณ์

11ขอ​หื้อ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​หมู่​เฮา​ตึง​พระเยซู​คริสต์​ของ​หมู่​เฮา นำ​ตาง​หมู่​เฮา​มา​แอ่ว​หา​ต้าน​ตังหลาย​แหม 12ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​จ้วย​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮัก​กั๋น กับ​ฮัก​คน​อื่นๆ นัก​ขึ้น หื้อ​เหมือน​ตี้​หมู่​เฮา​ฮัก​ต้าน​ตังหลาย 13ย้อน​จาอั้น​เฮา​ขอ​พระองค์​เยียะ​หื้อ​จิตใจ๋​ของ​ต้าน​ตังหลาย​มั่นคง กับ​บริสุทธิ์​บ่มี​ต๋ำหนิ​ใดๆ ต่อ​หน้า​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​หมู่​เฮา เมื่อ​พระเยซู​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​เฮา​จะ​ปิ๊ก​มา​พุ่ม​กับ​หมู่​ผู้​บริสุทธิ์​ตึงหมด​ของ​พระองค์