Search form

1 เธสะโลนิก๋า 3:2

2แล้ว​ส่ง​ทิโมธี​น้อง​ของ​เฮา​มา​แอ่ว​หา​ต้าน​ตังหลาย เขา​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ฮับใจ๊​พระเจ้า​ตวย​กั๋น​ใน​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​ของ​พระเยซู​คริสต์ เฮา​ส่ง​เขา​มา​เปื้อ​จ้วย​ต้าน​ตังหลาย​หื้อ​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ กับ​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​ต่อไป