Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:15

15ต๋อน​นี้​หมู่​เฮา​จะ​บอก​ถ้อยกำ​จาก​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​หื้อ​หมู่​ต้าน ก็​คือ​วัน​ตี้​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา หมู่​คน​ตี้​ต๋าย​ไป​แล้ว​จะ​ไป​ปะ​พระองค์​ก่อน​หมู่​เฮา​ตี้​ยัง​มี​จีวิต​อยู่