Search form

1 เธสะโลนิก๋า 4:8

8คน​ใด​บ่เอา​กฎ​ระเบียบ​ข้อ​นี้ เขา​บ่ใจ้​บ่ยอมฮับ​ก้า​มนุษย์​เต้าอั้น แต่​บ่ยอมฮับ​พระเจ้า​ผู้​มอบ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​หื้อ​กับ​ต้าน​ตวย