Search form

1 เธสะโลนิก๋า 5:23

23ขอ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​สันติสุข เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​เป๋น​คน​บริสุทธิ์​สะอาด​ตังมวล ขอ​พระองค์​ฮักษา​วิญญาณ​ตึง​จิตใจ๋​ตึง​ตั๋ว​ของ​ต้าน​ไว้​หื้อ​หมดใส​จาก​ก๋าน​ต๋ำหนิ​ติเตี๋ยน จ๋น​แผว​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ปิ๊ก​มา